podstawowe zasady naszego działania

KODEKS POSTĘPO­WANIA

Od momentu założenia w 1947 roku historia sukcesu firmy rodzinnej BREMER opiera się na takich wartościach jak jakość, innowacyjność, zaufanie i niezawodność. Są one kompasem dla naszych działań, a tym samym podstawą naszego sukcesu. Na tej podstawie wspólnie zyskaliśmy bardzo dobrą reputację dzięki znakomitym wynikom, działamy jako jedno z wiodących przedsiębiorstw w Niemczech i jesteśmy w centrum uwagi opinii publicznej.

Nasza grupa przedsiębiorstw podlega wielu złożonym przepisom prawnym oraz różnorodnym krajowym i międzynarodowym ramom prawnym, które muszą być przestrzegane i wdrażane. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do znacznych niedogodności dla BREMER AG i każdej z jej spółek zależnych, jak również dla nas osobiście, niezależnie od tego, czy jesteśmy członkami zarządu, dyrektorami zarządzającymi czy pracownikami. Oprócz ogromnych strat ekonomicznych, takich jak grzywny i kary, obejmuje to również sankcje osobiste, którym regularnie towarzyszy uszczerbek na reputacji. Tego wszystkiego należy unikać za wszelką cenę.

Aby to osiągnąć, niezbędne jest przestrzeganie jasnych wytycznych i naszych wartości. Dlatego też niniejszy Kodeks Postępowania jest kolejnym elementem, który ma zapewnić sukces i dobrobyt Grupy BREMER nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Ma on służyć jako wskazówka w naszej codziennej pracy i zapewnić orientację w nieznanych sytuacjach.

Przedstawione zasady i wartości stanowią wiążące reguły odpowiedzialnego działania w ramach naszej działalności w Grupie BREMER oraz w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi. Niniejsze wytyczne nie są wyczerpujące, ale raczej odzwierciedlają naszą wspólną obietnicę zgodnego z prawem i etycznie nienagannego postępowania w biznesie poprzez określenie głównych zasad postępowania.

KODEKS POSTĘPOWANIA
 

My, firma BREMER AG i jej spółki zależne, definiujemy podstawowe zasady naszego działania jako wiążące i centralne dla wszystkich działów przedsiębiorstwa:

Efektywność ekonomiczna przy stałym uwzględnianiu obowiązujących praw, przepisów i zasad moralnych.

NASZ KODEKS POSTĘPO­WANIA

My wszyscy, począwszy od Rady Nadzorczej, poprzez Zarząd, aż po wszystkich pracowników, zobowiązujemy się w sposób wyraźny i bez zastrzeżeń do uczciwości, postępowania zgodnego z prawem, zasad moralnych i poczucia odpowiedzialności poprzez niniejszy Code of Conduct. Nasze dążenie do prowadzenia wszelkiej działalności w sposób moralnie i prawnie nienaganny jest nierozerwalnie związane z przestrzeganiem wszystkich obowiązujących przepisów prawa i oficjalnych regulacji zawsze i bez wyjątku. To samo dotyczy również wewnętrznych wytycznych Grupy BREMER, które wdrażają Kodeks postępowania w poszczególnych obszarach.

ŻYWA TRADYCJA

„Jakość naszej pracy opiera się na naszych wartościach i wytycznych. To już tradycja w firmie BREMER"

– Michael Dufhues, Zarząd

dla nas samych i naszego środowiska

SILNE POCZUCIE ODPOWIED­ZIALNOŚCI

Nasza odpowiedzialność społeczna i ekonomiczna znajduje odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Unikamy konfliktów interesów i chronimy aktywa Grupy, korzystamy z zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny i angażujemy się w praktyki przyjazne dla środowiska i zrównoważone. Misja naszego przedsiębiorstwa służy tutaj jako dodatkowa wytyczna. Jednocześnie dążymy do wysokiej jakości w naszych działaniach biznesowych. W tym celu przestrzegamy wszystkich przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i miejsca pracy oraz spełnić wymogi dotyczące oszczędzania energii.

Ponadto, ochrona wolnej konkurencji stanowi wysoki priorytet naszych celów biznesowych. W związku z tym zasady gospodarki rynkowej są stosowane bez ograniczeń i stanowią integralną część naszej kultury korporacyjnej.

Odpowiedzialność społeczna pracowników jest w firmie BREMER realizowana każdego dnia. Wszystko opiera się tu na zasadzie spójności i wzajemnego uznania.

Odpowiedzialność społeczna pracowników jest w firmie BREMER realizowana każdego dnia. Wszystko opiera się tu na zasadzie spójności i wzajemnego uznania.

DZIAŁAMY UCZCIWIE

Nasze działania przedsiębiorcze odzwierciedlają również nasze wspólne rozumienie szacunku i tolerancji. Dla nas godność osobista i szacunek dla każdego człowieka są ważnymi fundamentami. W związku z tym, nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, braku szacunku lub molestowania ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, orientację i tożsamość seksualną, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, religię lub przekonania, lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem.

W związku z tym w firmie BREMER przywiązujemy najwyższą wagę do uczciwych relacji między sobą oraz z naszymi partnerami biznesowymi. Również w odniesieniu do zagranicznych stosunków handlowych zajmujemy jasne stanowisko: oprócz przestrzegania niemieckich przepisów opieramy się na ustawach i rozporządzeniach obowiązujących w danym kraju, respektując przy tym normy społeczne i tradycje panujące w danym obszarze kulturowym.

KODEKS POSTĘPOWANIA1
 

OCHRONA DANYCH

Ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi pracowników i partnerów biznesowych ma dla nas wysoki priorytet. Zawsze szanujemy prawa osób, których dane gromadzimy, zabezpieczamy lub przetwarzamy i podejmujemy wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych i poufnych informacji biznesowych przed nieuprawnionym dostępem.

Do ujawniania opinii publicznej, mediom lub innym osobom trzecim wybranych informacji związanych z działalnością gospodarczą upoważnione są w poszczególnych przypadkach wyłącznie osoby upoważnione.

WARTOŚCI ORAZ WZROST

Nasze podstawowe działania są ukierunkowane na poprawę jakości życia oraz sukces naszych klientów.

KODEKS POSTĘPOWANIA2
 

Wszyscy wnosimy nieodzowny wkład w nasz sukces, dlatego też każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i zasad zawartych w Code of Conduct. W ten sposób każdy z nas przyczynia się do zapewnienia wyjątkowej pozycji na rynku oraz do dalszego umacniania zaufania naszych klientów do wydajności i uczciwości Grupy BREMER, a także naszych partnerów biznesowych.

Każde zachowanie, które nie jest zgodne z niniejszym Kodeksem postępowania, jest dla nas szkodliwe i nie leży w interesie firmy BREMER.

Jesteśmy świadomi, że w życiu prywatnym możemy być postrzegani jako część oraz reprezentanci firmy BREMER. W ten sposób wypełniamy również naszą odpowiedzialność za reputację firmy w kontekście działalności rekreacyjnej i przestrzegamy zasad określonych w Code of Conduct.

Konsekwentnie reagujemy na sygnały o możliwych naruszeniach. Dlatego ważne jest, aby każdy pracownik posiadał wystarczającą wiedzę na temat ram prawnych dotyczących jego obszaru odpowiedzialności.

W tym celu oraz w przypadku pytań dotyczących niniejszego Kodeksu Postępowania i jego zastosowania w indywidualnych przypadkach, możemy w każdej chwili skontaktować się z naszym bezpośrednim przełożonym, dyrektorami zarządzającymi lub Zarządem.

Powyższe stwierdzenia stanowią wiążące wytyczne dla naszych działań jako Zarządu; oczekujemy jednak, że również nasi pracownicy i dyrektorzy zarządzający będą się do nich w pełni stosować.

Zarząd