NOTA PRAWNA

Informacje te stanowią usługę świadczoną przez BREMER AG i służą wyłącznie do celów informacyjnych dla osób odwiedzających stronę internetową BREMER AG. Ani BREMER AG, ani osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych danych. Roszczenia wobec BREMER AG z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że BREMER AG działała umyślnie lub dopuściło się rażącego niedbalstwa.

Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami mogą zostać rozszerzone, zmienione, częściowo lub całkowicie usunięte przez BREMER AG bez osobnej zapowiedzi. Odpowiedzialność za strony internetowe osób trzecich, do których BREMER AG odsyła za pomocą hiperłącza, ponoszą ich właściciele.  BREMER AG nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto strony internetowe firmy BREMER AG mogły zostać połączone z innymi stronami internetowymi za pomocą hiperłączy bez wiedzy przedsiębiorstw z nią powiązanych.

Firma BREMER AG nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, treści oraz powiązania z jej przedsiębiorstwami na stronach internetowych osób trzecich. Treść i struktura strony internetowej BREMER AG są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub zdjęć, wymaga uzyskania wyraźnej, uprzedniej zgody BREMER AG. Wszystkie treści zawarte na tej stronie, w szczególności teksty, zdjęcia i grafiki, są chronione prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie, w szczególności w odniesieniu do zdjęć projektów budowlanych, należą do firmy BREMER AG. Treści opublikowane na licencji Creative Commons mogą być wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi warunkami licencji. Kto narusza prawa autorskie (np. bez zezwolenia kopiuje treści na własną stronę internetową), podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z § 106 ff ustawy o prawach autorskich. Zostanie on również ostrzeżony o kosztach i będzie musiał zapłacić odszkodowanie.

BREMER AG jako dostawca treści odpowiada za "własne treści", które udostępnia do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach. Należy rozróżnić pomiędzy treściami własnymi a odsyłaczami ("linkami") do treści udostępnianych przez innych dostawców. Poprzez link odsyłający, Bremer AG dostarcza "treści osób trzecich" do wykorzystania. Linki" są zawsze "żywymi" (dynamicznymi) odnośnikami. Kiedy link został po raz pierwszy umieszczony, Bremer AG weryfikuje zawartość zewnętrzną, aby sprawdzić, czy może ona powodować odpowiedzialność cywilną lub karną. Bremer AG nie sprawdza jednak stale treści, do których odsyła w swojej ofercie, pod kątem zmian, które mogłyby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności. Jeżeli Bremer AG stwierdzi, że konkretna oferta, do której prowadzi link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, to odniesienie do tej oferty zostanie niezwłocznie usunięte.