Informacja prawna

Niniejsze informacje tworzą serwis BREMER AG i służą wyłącznie do celów informacyjnych dla osób odwiedzających stronę internetową BREMER AG. BREMER AG ani osoby trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych danych. Wykluczone są roszczenia odpowiedzialności wobec BREMER AG w zakresie szkód materialnych i ideowych wynikających z korzystania lub niekorzystania z zaprezentowanych informacji lub korzystania z błędnych lub niepełnych informacji, o ile ze strony BREMER AG nie wystąpiła wina umyślna lub rażące niedbalstwo.

BREMER AG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, uzupełniania, usuwania części strony lub całkowitej oferty bez ostrzeżenia, jak również do czasowego lub całkowitego zaprzestania publikacji. Za strony internetowe podmiotów trzecich, do których BREMER AG udostępnia hiperlinki, odpowiedzialność ponoszą dostawcy stron. BREMER AG nie odpowiada za treść takich stron osób trzecich. Ponadto strony internetowe BREMER AG mogły zostać zalinkowane bez wiedzy spółek stowarzyszonych przez inne strony internetowe poprzez hiperlinki.

BREMER AG nie ponosi odpowiedzialności za formę, treść czy jakiekolwiek powiązanie do swoich przedsiębiorstw na stronach internetowych osób trzecich. Treść i forma strony internetowej BREMER AG jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie informacji i danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, ich części lub materiałów zdjęciowych wymaga wyraźnej i wcześniejszej zgody BREMER AG. Wszystkie treści niniejszej oferty internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia czy grafiki, są chronione prawem autorskim (Copyright). Prawo autorskie, o ile nie wskazano inaczej, przysługuje

BREMER AG, w szczególności do zdjęć z budów. Treści opublikowane na licencji Creative Commons mogą być wykorzystywane zgodnie ze stosownymi warunkami licencji. Za naruszenie prawa autorskiego (np. niedozwolone kopiowanie treści na własną stronę internetową) grozi kara zgodnie z § 106 ff niemieckiego prawa autorskiego oraz płatne upomnienie i wniesienie odszkodowania.

BREMER AG, jako dostawca treści zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych, jest odpowiedzialna za “własne treści” udostępniane do wykorzystania zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem. Od własnych treści należy odróżnić odsyłacze (“linki”) do treści udostępnianych przez innych oferentów. Poprzez odsyłacze Bremer AG udostępnia jedynie "treści obce" do użytku. W przypadku "linków” mamy do czynienia z “żywymi” (dynamicznymi) odwołaniami. Bremer AG przy pierwszym połączeniu dokonał sprawdzenia treści obcych pod względem ewentualnego wywołania odpowiedzialności cywilno-prawnej lub karnej przez te treści. Jednak treści, do których zamieszczane są odwołania w ofercie, nie są sprawdzane pod kontem zmian, które mogłyby wywołać taką odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia lub innego wskazania, że konkretna oferta, do której udostępniono link, powoduje odpowiedzialność cywilno-prawną lub karną, odwołanie do takiej ofert zostanie usunięte.